รู้จักศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาและภารกิจ

คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 จนปรากฏผลทำให้มีสถานศึกษาพอเพียง กว่า 21,126 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเสริมหนุน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของ ภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ และความยั่งยืนของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษาโดยเน้นการค้นหาแบบอย่างปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณค่าและ คุณประโยชน์เพื่อนำมาเผยแพร่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ และนักเรียนแกนนำบนฐานของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยเสริมหนุน สถานศึกษาพอเพียงให้มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างจนสามารถ ขยายผลได้อย่างยั่งยืน

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลักการทรงงานและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนทั่วไปให้ประเมินผ่านเป็นสถานศึกษาพอเพียง

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแบบอย่างที่สร้างคนดีให้บ้านเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
 2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองค์รวมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน
 3. ให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้ครู นักเรียน โรงเรียน และ ผู้ปกครอง น้อมนำหลักการจากพระราช กระแสอันสอดคล้องกับงานวิจัยสากล
 4. ขยายภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม

เป้าประสงค์

 1. สร้างคนและชุมชนที่อุดมด้วยคนดี มีความรู้ คุณธรรม และความพอเพียง
 2. มีต้นแบบสถานศึกษาและสถาบันในสังคมที่มีความรู้ คู่คุณธรรมน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สาธารณชนตระหนักรู้และเชื่อมั่นในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง
detail-img

ครูรักเด็ก และเด็กรักครูเน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเอง

detail-img
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ความหมายของโลโก้มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โลโก้มูลนิธิ

เครื่องหมายมูลนิธิ คือ เป็นรูปทรงตัดทอนแทนความหมายของเยาวชน ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตามวัยหรือช่วงอายุ ซึ่งใช้สี 3 สี เพื่อสื่อถึงความหมายได้ดังนี้

สีขาว

หมายถึง ความมีคุณธรรม ความดีงาม การแสดงออกที่สะท้อนถึงความดี และรู้สึกถึงสิ่งที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติตน


สีแดง

หมายถึง ความเป็นไทย บ่งบอกถึงเกียรติภูมิความเป็นไทยร่วมกัน


สีน้ำเงิน

หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดจนเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทย


สีน้ำตาล

ตัวหนังสือ “ยุวสถิรคุณ” หมายถึง การเป็นการสื่อถึงความหนักแน่นมั่นคงของแผ่นดิน


สีฟ้า

พื้น หมายถึง ความสดใส ความร่มเย็นเป็นสุข


โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ความหมายของโลโก้
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

โลโก้ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย
ของการดำเนินงาน

สถานศึกษาพอเพียง เป็นสถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการศึกษาในทุกมิติทั้งการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนและ การมีแบบอย่าง เริ่มปรากฎผลจากการดำเนินการที่อุปนิสัยของผู้เรียนบ้างแล้ว (เดินถูกทาง รู้วิธีการ และเริ่มเห็นผลพึ่งตนเองได้)

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานของศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง

 1. แผนงานจัดการเครือข่ายและผลงาน
 2. ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข็มแข็งและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 3. แผนงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 4. เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรทุกระดับของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ให้พร้อมที่จะเป็น พี่เลี้ยงช่วยขยายผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพอเพียง

 5. แผนงานทุนเศรษฐกิจพอเพียง
 6. มุ่งพัฒนาเยาวชนแกนนำในระดับอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเติบโตเป็นแบบอย่างของพลเมืองดี ในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

 7. แผนงานพัฒนาสื่อและเสริมสร้างความเข้าใจ
 8. เพื่อผลิตสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของเครื่อข่ายสู่สาธารณชน

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ติดต่อเรา

ดูเพิ่มเติม