เกี่ยวกับผู้อำนวยการ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต สืบสานและขยายผล

Alternate Text

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ ยุวสถิรคุณ และเป็นกรรมการมูลนิธมั่นพัฒนา กรรมการมูลนิธสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรรมการขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมา ได้ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของหลายหน่วยงานและมีความเชียวชาญเฉพาะทางวิชาการในเรื่องพุทธ เศรษฐศาสตร์ และการออกแบบการเรียนรู้สำหรับการบ่มเพาะหลักคิดและหลักปฏิบัติในการบริหาร สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวทยาลัย Simon Fraser ประเทศ แคนาดา (ทุนรัฐบาลแคนาดา) ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลไทย) และปริญญาตรีสาขา Socio-Economic Planning จากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลไทย)
นอกจากนี้ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ยังเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ผลงานทางวิชาการ

เราใช้ “สิ่งที่เราเป็น” และ “สิ่งที่เรารู้” เป็นหลักสำคัญที่สุดในการตัดสินใจ เมื่อใช้หลักพื้นฐาน สามประการได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันด้วย เราจะตัดสินใจอย่างฉลาด

บทความการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับความพอเพียง
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ขยายผลสู่สากล

คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก G77 ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จ.ราชบุรี

วันที่ 17 พ.ค.2560 คณะผู้แทนระดับสูงจากกลุ่มประเทศสมาชิก G77 จากทวีปแอฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิกที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จ.ราชบุรี โดยได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านฐานเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งทุกท่านสนใจและประทับใจกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างดี

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร Knowledge of Diplomacy

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2560 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปศพพ.ในหลักสูตร Knowledge of Diplomacy : Sustainable Development and Sufficiency Economy ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส กระทรวงการต่างประเทศ จาก 14 ประเทศ เช่น ภูฐาน มาดาร์กัสการ์ และประเทศในแถบแอฟริกาใต้ เป็นต้น ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรประการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงานหลักปศพพ.

วันที่ 6 ก.ย.60 คณะนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จ.ราชบุรีและโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (สามพรานโมเดล) โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ Professor SHUN-ICHI MURATA และนักศึกษาจาก Kwansei Gakuin University และ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

Sufficiency for Sustainability

วันที่ 21 ส.ค.2560 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียในงาน 1st ACD Working Group Meeting on Promoting Approaches and Sustainable Development หัวข้อ “Sufficiency for Sustainability : Thailand’ s Path of Development” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ณ โรงแรม St.Regis กรุงเทพฯ

ส่งต่อแนวคิด ‘พอเพียงเพื่อยั่งยืน’ จากไทยสู่สากล

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ดร.ปรียานุช ธรรมปิยาผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ได้ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) โดยเน้นการสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าของแนวคิดพอเพียงและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศของตน ผ่านการเรียนรู้จากทฤษฎี และการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาถึงกระบวนการการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริบท