ภารกิจของเรา

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง สู่การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน

สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

ค้นหาโรงเรียนพอเพียงจากแผนที่

การเงินพอเพียง

ปลูกฝังแนวคิดการจัดการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชีวิตที่สมดุล

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบุคลากรแกนนำทุกระดับของโรงเรียนพอเพียง รวมทั้งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีจิตอาสาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ เป็นแบบอย่างในการยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต