ขั้นตอนการสมัครร่วม
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

Alternate Text
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนจึงพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดังนี้


หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการประเมิน

 • สถานศึกษาที่จะขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ จะต้องได้รับการประกาศเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารประเมินตนเอง และเอกสารภาคผนวกตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วจึงแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับการประเมิน
 • หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาพิจารณาคัดกรองข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และรายงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการประเมิน ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง เพื่อรวบรวมนำส่งศูนย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
  • มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก กระทรวงศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด
  • องค์ประกอบคณะกรรมการมีจำนวน 3 คน หรือ 5 คน (เป็นจำนวนคี่)
 • คณะกรรมการประเมินฯ ใช้เครื่องมือและหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีสาระการประเมิน ดังนี้
  • ด้านบุคลากร
  • การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
  • ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
 • คณะกรรมการกลางติดตามประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทำการสุ่มตรวจผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ
 • กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 • กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาดำเนินการกำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลการคัดเลือกปี 2559

ผลงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาจะต้องสามารถปรากฏภาพความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผู้เรียนนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและเพื่อยกระดับคุณภาพไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว


ดาวน์โหลด

สถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โยกำหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีระบบที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียงให้หน่วยงานที่จะดำเนินการพัฒนาและขยายผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา


หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการประเมิน

 • สถานศึกษาที่จะขอรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้องเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้นตามประเภทโรงเรียน และได้ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประเมินความพร้อมของตนเองตามเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง แล้วจึงแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับการประเมิน
 • หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสรรหาและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตามเกณฑ์ ดังนี้
  • มีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา แห่งละ จำนวน 3 คน หรือ 5 คน (เป็นจำนวนคี่) ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ร่วมคณะเดินทาง ผู้ติดตาม ฯลฯ
  • มีคณะกรรมการประเมินฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ใน 3 ขององค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน (นอกนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) และ ต้องมาจากหน่วยงานต่างสังกัดอย่างน้อย จำนวน 1 ใน 3 ขององค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน
 • คณะกรรมการประเมินใช้เครื่องมือและรายการเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระการประเมินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ด้าน ดังนี้
  • ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
  • ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  • ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
  • ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ
 • สรุปผลการประเมิน
  • คณะกรรมการประเมิน ส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินจากคณะกรรมการให้หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง
  • หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางคัดกรองข้อมูลและส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนประเมินให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • คณะกรรมการกลางติดตามประเมินผลสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ทำการสุ่มตรวจผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
  • กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
 • การติดตามผล
  • หน่วยงานต้นสังกัดติดตามผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง
  • ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง


  หมายเหตุ
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือเชี่ยวชาญในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง
 2. หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานที่มีต้นสังกัดอยู่ในส่วนกลางหน่วยเดียวกัน เช่น สพป. / สพม. / สศศ.
 3. หน่วยงานต่างสังกัด หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ต่างองค์กรกัน เช่น สพฐ. / สช. / กศน. / สอศ. / อปท. / ตชด. / กทม.

ผลการคัดเลือกปี 2559

ผลงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาจะต้องสามารถปรากฏภาพความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผู้เรียนนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและเพื่อยกระดับคุณภาพไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว


ดาวน์โหลด

สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียงได้มีการพัฒนาคุณภาพ มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพความเป็นสถานศึกษาพอเพียงต่อไป เพื่อเป็นแบบอย่างการนำผลงานไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขึ้น


หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การคัดกรองและคัดเลือก

 • สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน ได้แก่
  • สถานศึกษาพอเพียงที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาค แต่ยังไม่ผ่านระดับประเทศ
  • สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับภูมิภาคแล้ว)
  • ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
 • คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
  • ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำของสถานศึกษาที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบจนเกิดผลงาน มาแล้วติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  • ผู้บริหาร และครูแกนนำ จะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานดังกล่าวด้วยตนเอง ทุกขั้นตอน
  • ผู้บริหาร และครูแกนนำที่นำเสนอผลงานดังกล่าว จะต้องปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันประกาศผลการคัดเลือกผลงานระดับประเทศ เพื่อรับผิดชอบต่อการนำเสนอผลงานให้เกิดความต่อเนื่องและรับการเชิดชูเกียรติในเวทีระดับประเทศได้
 • เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาทั้งระบบ และส่งผลต่อผู้เรียนในการบ่มเพาะอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” ตามที่ได้ปฏิบัติจริง ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดทำเป็นเอกสารเรื่องเล่าผลงาน และนำเสนอในรูปแบบ VDO Clip 3 นาที ตามรายละเอียดในเอกสาร “คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”
 • การคัดกรองเบื้องต้นจากหน่วยงานต้นสังกัด
  • สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานจัดทำเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน แล้วแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
  • หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง 3 คน หรือ 5 คน (เป็นจำนวนคี่) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
   • หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
   • ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน ปศพพ.ของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นเลขานุการ
   • ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ หรือผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร่วมเป็นกรรมการ
  • คณะกรรมการคัดกรองระดับพื้นที่ ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นตามเกณฑ์การคัดกรองฯ ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยต้องไม่เกินจำนวนที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงกำหนด
  • หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมทั้งหลักฐานการคัดกรองส่งไปยังศูนย์ประสานงานในแต่ละภูมิภาค ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • การดำเนินการคัดกรองระดับภูมิภาค
  • การคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ 1 โดยคัดกรองจากเอกสารเรื่องเล่า และ VDO Clip ที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งเข้ามายังศูนย์ประสานงานภาคของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
  • การคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ 2 โดยการลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพจริงของสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ 1
 • การดำเนินการคัดเลือกระดับประเทศ โดยให้สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ 2 จากแต่ละภูมิภาค นำเสนอผลงานในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” เพื่อรับการคัดเลือกเป็น “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ระดับประเทศ ช่วงปลายปี
 • ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ประกาศรายชื่อ ““รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ระดับประเทศ”

ผลการคัดเลือกปี 2559

ผลงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาจะต้องสามารถปรากฏภาพความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผู้เรียนนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและเพื่อยกระดับคุณภาพไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว


ดาวน์โหลด