เกี่ยวกับฝ่ายงาน

พัฒนาความรู้จากหลักแห่งความพอเพียง
สู่การปลูกฝังและนำไปใช้อย่างเห็นผล


รู้จักกับฝ่ายงาน

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ