หลักสูตรการเงินพอเพียงหลักสูตร “เด็กไทย
อุปนิสัยพอเพียง”

หลักสูตร “การเงินพอเพียง” เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนในแต่ละชั้นปี โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารจัดการการเงินของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน และมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคง


เป้าหมายการเรียนรู้
แต่ละระดับชั้น

ระดับประถมต้น ป.1 – ป.3

เป้าหมายการเรียนรู้ : เลือกได้ ใช้เป็น เน้นใช้ซ้ำ / ประหยัด มัธยัสถ์มีเป้าหมายการออม / แยก Need กับ Want
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : เน้นสร้างวินัย การใช้เวลาให้คุ้มค่าAction-based learning

ระดับประถมปลาย ป.4 – ป.6

เป้าหมายการเรียนรู้ : เข้าใจหลัก ปศพพ. / ทำบัญชีแก้มลิง / ประหยัดรู้จักธนาคาร รู้คุณค่าทรัพยากร เข้าใจการผลิต
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์Experience-based learningระดับมัธยมต้น ม.1 – ม.3

เป้าหมายการเรียนรู้ : หลัก ปศพพ. / ประหยัด / เข้าใจกลไกราคาเข้าใจสถานการณ์การเงินครอบครัว / ชุมชน
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : วินัย ความกตัญญู เอื้อเฟื้อแบ่งปันProject-based learning

ระดับมัธยมปลาย ม.4 – ม.6

เป้าหมายการเรียนรู้ : เประยุกต์ ปศพพ. เพื่อแก้ปัญหาการเงินใน โรงเรียน ชุมชน / อาชีพในฝัน เส้นทางอนาคต
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : วินัย ความสามัคคี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์Problem-based learning

ดาวน์โหลดแผนการเรียนรู้ หลักสูตร “เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง”ดาวน์โหลด
หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่
หัวใจพอเพียง”

หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง” มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ ครูบรรจุใหม่ที่ยังไม่มีปัญหาหนี้สินเพื่อให้ครูรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสมตลอดชีวิตการเป็นครู สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทางการเงินได้ เข้าใจการบริหารกระแสเงินสด การเป็นหนี้อย่างมีสติ การวางแผนการซื้อสินทรัพย์ การเริ่มต้นลงทุน และมีทัศนคติ “ครูพอเพียง” ที่ถูกต้อง


หลักสูตรการอบรม

เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและกรณีศึกษา

ช่วงแรก 09.00 น. - 12.00 น.

หัวข้ออบรม 1-2 :

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงเพื่อการจัดการทางการเงิน
กิจกรรมการเรียนรู้ : การถอดบทเรียน

หัวข้ออบรม 3-4 :

3. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตัวเอง
- งบรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และงบดุลชีวิต
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์Experience-based learningช่วงแรก 13.00 น. - 16.00 น.

หัวข้ออบรม 5 :

5. การตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยตัวเอง
- เทคนิคการสร้างเงินออม, การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 6-7 :

6. การบริหารกระแสเงินสด
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ, การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงินของตัวเอง
7. ความรู้เบื้องต้นในการลงทุน
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน, ทางเลือกในการลงทุน
กิจกรรมการเรียนรู้ : Q&A

หัวข้ออบรม 8-9 :

8. การวางแผนการซื้อสินทรัพย์ราคาสูง
- การประเมินความเหมาะสมในการซื้อบ้านและรถยนต์
9. การเป็นหนี้อย่างมีสติ
รู้เท่าทันการเป็นหนี้, การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 10 :

10. แนวทางการจัดทำแผนที่ชีวิต เข็มทิศทางการเงินของตัวเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ : ใบงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง”ดาวน์โหลด
หลักสูตร “ครูไทย
ใส่ใจการเงิน”

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งลดการลุกลามของปัญหาหนี้สินครูผ่านการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ครู เพื่อให้ครูที่มีหนี้สินได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการเงิน จัดการกระแสเงินสดและหนี้สินของตนเองได้ดีขึ้น ตลอดจนวางแผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณได้อย่างเหมาะสม


หลักสูตรการอบรม

เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและกรณีศึกษา

ช่วงแรก 09.00 น. - 12.00 น.

หัวข้ออบรม 1-2 :

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงเพื่อการจัดการทางการเงิน
กิจกรรมการเรียนรู้ : การถอดบทเรียน

หัวข้ออบรม 3-4 :

3. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตัวเอง
- งบรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และงบดุลชีวิต
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์Experience-based learningช่วงแรก 13.00 น. - 16.00 น.

หัวข้ออบรม 5 :

5. การตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยตัวเอง
- เทคนิคการสร้างเงินออม, การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 6 :

6. การบริหารกระแสเงินสด
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ, การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงินของตัวเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ : Q&A

หัวข้ออบรม 7 :

7. แนวทางการจัดการหนี้สิน, การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้, กลยุทธ์ในการปรับลด, ปลดหนี้แผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณ
- การประเมินความเหมาะสมในการซื้อบ้านและรถยนต์
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 8 :

8. แนวทางการจัดทำแผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณ
กิจกรรมการเรียนรู้ : ใบงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “ครูไทยใส่ใจการเงิน”ดาวน์โหลด
หลักสูตร “ครูไทย
ใส่ใจการเงิน”

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งลดการลุกลามของปัญหาหนี้สินครูผ่านการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ครู เพื่อให้ครูที่มีหนี้สินได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการเงิน จัดการกระแสเงินสดและหนี้สินของตนเองได้ดีขึ้น ตลอดจนวางแผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณได้อย่างเหมาะสม


หลักสูตรการอบรม

เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและกรณีศึกษา

ช่วงแรก 09.00 น. - 12.00 น.

หัวข้ออบรม 1-2 :

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงเพื่อการจัดการทางการเงิน
กิจกรรมการเรียนรู้ : การถอดบทเรียน

หัวข้ออบรม 3-4 :

3. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตัวเอง
- งบรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และงบดุลชีวิต
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์Experience-based learningช่วงแรก 13.00 น. - 16.00 น.

หัวข้ออบรม 5 :

5. การตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยตัวเอง
- เทคนิคการสร้างเงินออม, การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 6 :

6. การบริหารกระแสเงินสด
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ, การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงินของตัวเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ : Q&A

หัวข้ออบรม 7 :

7. แนวทางการจัดการหนี้สิน, การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้, กลยุทธ์ในการปรับลด, ปลดหนี้แผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณ
- การประเมินความเหมาะสมในการซื้อบ้านและรถยนต์
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 8 :

8. แนวทางการจัดทำแผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณ
กิจกรรมการเรียนรู้ : ใบงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “ครูไทยใส่ใจการเงิน”ดาวน์โหลด
หลักสูตร “ครูไทย
ใส่ใจการเงิน”

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งลดการลุกลามของปัญหาหนี้สินครูผ่านการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ครู เพื่อให้ครูที่มีหนี้สินได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการเงิน จัดการกระแสเงินสดและหนี้สินของตนเองได้ดีขึ้น ตลอดจนวางแผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณได้อย่างเหมาะสม


หลักสูตรการอบรม

เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและกรณีศึกษา

ช่วงแรก 09.00 น. - 12.00 น.

หัวข้ออบรม 1-2 :

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงเพื่อการจัดการทางการเงิน
กิจกรรมการเรียนรู้ : การถอดบทเรียน

หัวข้ออบรม 3-4 :

3. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตัวเอง
- งบรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และงบดุลชีวิต
คุณธรรมที่เน้นย้ำ : วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์Experience-based learningช่วงแรก 13.00 น. - 16.00 น.

หัวข้ออบรม 5 :

5. การตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยตัวเอง
- เทคนิคการสร้างเงินออม, การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 6 :

6. การบริหารกระแสเงินสด
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ, การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงินของตัวเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ : Q&A

หัวข้ออบรม 7 :

7. แนวทางการจัดการหนี้สิน, การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้, กลยุทธ์ในการปรับลด, ปลดหนี้แผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณ
- การประเมินความเหมาะสมในการซื้อบ้านและรถยนต์
กิจกรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

หัวข้ออบรม 8 :

8. แนวทางการจัดทำแผนการปลดหนี้ก่อนเกษียณ
กิจกรรมการเรียนรู้ : ใบงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “ครูไทยใส่ใจการเงิน”ดาวน์โหลด