ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นแบบอย่างในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาและภารกิจ

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การดูแลของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีดำริในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความรู้     ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี

เป็นแบบอย่างในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต   พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงมุ่งสนับสนุนและให้โอกาสแก่นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมายที่มีคุณธรรมและมีศักยภาพดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลงานประจักษ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ด้วยจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งด้านการเรียน ด้านคุณธรรม และด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้

ด้านการเรียน

 1. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี 3 ปีการศึกษาที่สมัครขอรับทุน ในสถานศึกษาเป้าหมาย ตามที่ระบุในข้อ 3
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้น 5 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.5
 3. จะต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมหลักสูตรภาคพิเศษและหลักสูตรนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป และการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเปิด

ด้านคุณธรรม

 1. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมโดยมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม อันประกอบด้วย รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตามแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 2. เป็นผู้ที่มีจิตอาสา โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียนระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
 3. เป็นนักเรียนแกนนำในการปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา หรือเป็นนักเรียนแกนนำในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม
 4. เป็นผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถปฏิบัติงานร่วมกัับผู้อื่นได้อย่างดี

ด้านสุขภาพ

เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาร่วมกับผู้อื่น ในพื้นที่ชุมชนในที่ห่างไกล ตามที่ระบุในเงื่อนไข ข้อ 7(2)

detail-img

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลงานประจักษ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

detail-img
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อปฏิบัตินักเรียนทุน

 1. ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีการศึกษาไม่ควรต่ำกว่า 2.5 และรายงานผลการเรียนมายังโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ทุกภาคการศึกษา
 2. ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรวมถึงค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ค่ายฝึกปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบทในช่วงปิดภาคการศึกษา โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตามที่โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงกำหนด
 3. ผู้รับทุนจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง
 4. ในระหว่างการศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 ผู้รับทุนจะต้องจัดทำโครงงานที่เป็นกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และต้องดำเนินงานตามโครงงานที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงงาน ตามที่โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงกำหนด
 5. ผู้รับทุนจะต้องไม่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือรับทุนการศึกษาอื่นใด เว้นแต่เป็นรางวัลทุนการศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน หรือรางวัลการเรียนดี กรณีที่ผู้รับทุนได้รับการเสนอให้รับทุนการศึกษาใดๆ แต่ขาดความชัดเจนว่ามีลักษณะซ้ำซ้อนกับทุนนี้หรือไม่นั้น ให้ขอคำปรึกษาโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงฯ ก่อนที่จะรับทุนนั้นๆ
 6. กรณีที่ผู้รับทุนมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 7 หรือเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาการขอรับทุนการศึกษาฯ ให้ผู้รับทุนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล เสนอโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ดุลยพินิจของโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ทำเนียบ
นักเรียนทุน

ดูเพิ่มเติม

เอกสาร
นักเรียนทุน

ดูเพิ่มเติม

ผลงานนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง

รวมผลงานความพอเพียง แนวคิดความยั่งยืน และความเขมแข็งจากนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอยางของความพอเพียงจุดเริ่มตนตั้งแตการศึกษา