พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่ายอย่างครอบคลุม พร้อมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีความประสงค์จะสนับสนุน การทำงานของ ศรร. ให้สามารถขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน พร้อมๆกับเสริมศักยภาพ นักเรียนแกนนำและครูโรงเรียน ศรร. ในการเป็นวิทยากรขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ

teaser

องค์กรภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาโรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนประเมิน
ตนเอง ศรร.
School Self Assessment

ดูเพิ่มเติม

วิจัยและพัฒนา
การเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม