จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 2629 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

84

(ร่าง) แนวทางการบริหาร สถานศึกษาพอเพียงคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ -

242

(ร่าง) สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (๒๕๔๔) (ฉบับปรังปรุง)สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด -

326

1 ทศวรรษ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง เชียงใหม่ 1

174

1,261 สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 1

335

100 Ice Cream Home Madeฮาเซกาวะ เมกุมิ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 1

13

๑,๑๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิววิ่ง จำกัด (มหาชน) 1

1

๑๐๐ ปี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี นิมิตร อานามนารถ บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพฯ 1

8

๑๐๐ ปี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ Speet print Ltd.,Part 1

12

๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช สรรใจ แสงวิเชียร และคณะ อัมรินทร์ พริ้นเตอร์ แอนด์ พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2

195

๒ ร้อยพันนิทาน จากอีเมลล์ของยอดเยี่ยมสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ LATTICE WORL 1