videobutton

แนะนำ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2787-7033-4

ขับเคลือนหลักพอเพียง
videobutton

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของประเทศไทย ขอขอบคุณ : มูลนิธิยุวสถิรคุณ

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
videobutton

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ปี 2558

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ระดับประเทศ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
videobutton

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ปี 2558

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (Together Learning : Sufficiency Living)" 9 - 11 ตุลาคม 2558

จัดการเครือข่ายและผลงาน

วิดีโอจากการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

video

โครงงานฯ ทพพ.4 ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่าฯ จ.สกลนคร
video

โครงงานฯ ทพพ.4 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช
video

โครงงานฯ ทพพ.4 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
video

ดร.ปรียานุช ในงานเสวนาวิชาการเพื่อนำเสนอระบบป้องและแก้ไขความรุนแรงฯ
video

บรรยาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 2-3-4 | ดร.ปรียานุช
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ ตอน เรื่องเล่าของอากง
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน โรงเรียนพอเพียง ระดับประถมศึกษา
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน โรงเรียนพอเพียง ระดับมัธยมศึกษา
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 3