ปรัชญาพอเพียง
สู่หลักนิติธรรม

ความร่วมมือในการชับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนบันทึกข้อตกลง


ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางในดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ในขณะเดียวกันยังเสริมสร้างความสำนึกในคุณธรรม และความรอบรู้ที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่จะนำมาปรับใช้ได้เฉพาะกับประชาชนเท่านั้น หากแต่ยังสามารถปรับใช้ได้กับสังคมทุกระดับโครงการประกวด
"ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมสร้างประโยชน์สุขของมหาชนได้อย่างไร"
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ส่งผลงานของโครงการ / กิจกรรม เข้าประกวดในหัวข้อ "ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมสร้างประโยชน์สุขของมหาชนได้อย่างไร"


ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดฯ และใบสมัครได้ด้านล่างนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ใบสมัครประกวดการจัดทำโครงงาน คลิกที่นี่

2. เอกสารประกอบการสมัครโครงงาน คลิกที่นี่ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการ
“ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมจะสร้างประโยชน์สุขของมหาชนได้อย่างไร”
ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ผลการตัดสินการประกวดโครงการนิติธรรมพอเพียง (PDF) คลิกที่นี่

2. แบบตอบรับผู้เข้าร่วมรับรางวัลนิติธรรมพอเพียง รางวัลที่ 1 (PDF) คลิกที่นี่

3. แบบตอบรับผู้เข้าร่วมรับรางวัลนิติธรรมพอเพียง รางวัลที่ 2 และ 3 (PDF) คลิกที่นี่

4. แบบตอบรับผู้เข้าร่วมรับรางวัลนิติธรรมพอเพียง รางวัลชมเชย (PDF) คลิกที่นี่การประชุมเชิงวิชาการ
"ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน"


"ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม"

---------------------


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิมั่นพัฒนา และได้ทรงกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ทรงประทานรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ๑๐ โรงเรียน จากการประกวดโครงการ "ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมจะสร้างประโยชน์สุขของมหาชนได้อย่างไร" และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานก่อนเสด็จกลับ

ภาพกิจกรรม