รวมคำศัพท์

ความหมายอักษรย่อ ความเข้าใจความหมายเฉพาะเพื่อความพอเพียง

SDGs

+Alternate Text

1

SEP

+Alternate Text

2

กศน.

+Alternate Text

3

ตชด.

+Alternate Text

4

ทพพ.

+Alternate Text

5

ปศพพ.

+Alternate Text

6

มยส.

+Alternate Text

7

ศน.

+Alternate Text

8

ศรร.

+Alternate Text

9

ศสพ.

+Alternate Text

10

สกอ.

+Alternate Text

11

สช.

+Alternate Text

12

สถพ.

+Alternate Text

13

สป.ศธ.

+Alternate Text

14

สปล.

+Alternate Text

15

สพฐ.

+Alternate Text

16

สพป.

+Alternate Text

17

สพม.

+Alternate Text

18

สศศ.

+Alternate Text

19

สอศ.

+Alternate Text

20

อปท.

+Alternate Text

21